باشي ,زندگي ,خودت ,مراقب ,دنياآدم ها مراقب باشيد ... مراقب حرف هايتان ... مراقب اعمالتان...

دنيا مانند يك انسان زخم خورده ي بي رحم فقط در پي گرفتن انتقام بدنبال آدم ها ميدود

در اين دنيا نه بايد خيلي خوب باشي نه خيلي بد

خودت باش

براي خودت باش

فقط و فقط به فكر خودت باش

خوب كه باشي نرم كه باشي دنيا قامتت را ميشكند آدم ها لهت ميكنند و هيچ كس تو را نخواهد ديد

بد كه باشي شايد بهتر از خوب بودن است ولي روزي دنياي بيرحم دشنه اش را در قلب بي رحمت فرو خواهد كرد...

زندگي سخت ترين مسئوليت بشريت است

مسئوليتي كه هرگز نخواهي توانست آنطور كه ميخواهي تمامش كني

سرانجام روزي خواهد آمد كه پس از آن زندگي ميكني كه فقط زندگي كني...

منبع اصلی مطلب : *** یک چپ دست ***
برچسب ها : باشي ,زندگي ,خودت ,مراقب ,دنيا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :